Reklamační podmínky

Záruka na vrácení zboží

V souladu se zákoněm č. 89/2012 Sb v pozd. zn. občanským zákoníkem poskytujeme zákazníkům ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů. Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou zaslány zpět bankovním převodem.

Podmínky pro vrácení peněz

 • Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 • Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 • Náhrada nákladů v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy

Záruční podmínky na zboží

Poskytujeme záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Naše společnost se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

Délka záruky: standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky.

Reklamační řád pro internetový obchod společnosti Ravanni, s.r.o.

1. Obecná ustanovení

 • Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.
 • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.
 • Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Vymezení základních pojmů
 • "prodávajícím" se rozumí společnost Ravanni, s.r.o. (provozovatel internetového obchodu)
 • "internetový obchod" je internetový obchod provozovaný prodávajícím.
 • "kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.
 • "zbožím" se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.
 • "záruční list" je listina vystavená prodávajícím obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží; jako součást záručního listu je považována faktura, popřípadě dodací list, který obdrží kupující v souvislosti s nákupem konkrétního zboží.
 • "reklamací" je uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době
 • při neodborné manipulaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
 • poškozením zboží působením živlů

3. Záruční doba

 • Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v detailu zboží na internetových stránkách internetového obchodu.
 • Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.
 • Dojde-li k výměně zboží za nové na které je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

4. Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

Kupující má zejména:

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci
 • Potvrzení převzetí zboží kupujícím a vystavení záručního listu
 • Záruční list s daňovým dokladem bude kupujícímu doručen spolu se zbožím.
 • Kupující přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně či telefonicky prodávajícího.

5. Důvody reklamace

Při reklamacích zboží se řídíme platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů. V případech, kdy:

 • zboží je poškozené nebo nefunkční
 • zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.) - Pozor, pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou, je možné, že vám byla zásilka rozdělena. Ověřte si rozdělení zásilky na našich kontaktech.
 • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně) můžete tyto zásilky reklamovat.

6. Postup a místo uplatnění reklamace

Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci zpět.

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

V případě poruchy nebo výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace sídlo společnosti.

Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení, které je povinen vyřídit do 30-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (poštou).

Pro bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží v našem internetovém obchodě obecně, nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

7. Reklamace přepravních služeb

Zboží z našeho e-shopu je k vám doručováno prostřednictvím České pošty, tohoto dopravce jsme pro vás vybírali s ohledem na cenu, ale i kvalitu služeb. Přesto se může stát, že k vám zásilka přijde poškozená.

V takovém případě postupujte prosím následovně: Pokud při převzetí zjistíte viditelné mechanické poškození obalu výrobku, zásilku nepřebírejte. V případě, že zásilku převezmete a dodatečné zjistí její poškození, uplatněte reklamaci na příslušné dodací poště nejpozději do 24 hodin. Zásilku je nutné dopravit na poštu kompletní.

Další komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem je uskutečněna elektronickou poštou případně telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.